คุณครูทักษิณา นากา // คุณครูวลัยลักษณ์ ฟ้อนบำเรอ

..คุณครูทักษิณา นากา // คุณครูวลัยลักษณ์ ฟ้อนบำเรอ....

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศิลป์หรรษา

บทความศิลปะ...ประจำสัปดาห์...ที่น่าอ่าน

                                                                    ดอกไม้ประจำวันเกิด

หลายต่อหลายคนเคยคุยกันเสมอว่า  เมื่อครบรอบวันเกิดเราหาสิ่งของหรือสิ่งที่ประทับใจอะไรให้กับคนที่เรารักถึงจะซึ้ง ถึงจะได้ใจ...คนที่เรารักและคนที่รักเรา แต่กบางคนบอกว่าสิ่งที่ไม่ต้องแพงมาก ได้ความรู้สึกที่ผูกพันคือดอกไม้... บทความศิลปะประจำสัปดาห์นำดอกไม้ประจำวันเกิดมาฝากกัน เผื่อคุณจะมีไอเดียดีดีในการหาของขวัญที่มากดวยคุณค่าทางใจกันแบบง่ายๆ

วันจันทร์    ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคื ดอกมะลิ เพราะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนนุ่มนวล อ่อนโยน และอีกดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกกุหลาบสีขาว
วันอังคาร  ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคือ ดอกกล้วยไม้
วันพุธ        ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคือ ดอกบัว
วันพฤหัสบดี  ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคือดอกกุหลาบสีเหลือง
วันศุกร์       ดอกไม้ประจำวีนเกิดของคุณคือ ดอกกุหลาบทุกสี
วันเสาร์      ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคือดอกลิลลี่
วันอาทิตย์  ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคือ ดอกกุหลาบสีส้ม

                          เพียงแค่คุณทราบเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสำหรับคุณที่คุณรัก...ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป...

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

บุึคลากร

ปรัชญา วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
                การเรียนรู้ศิลปะที่เน้นการเรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงาน แหล่งเรียนรู้ พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและค้นพบศักยภาพ ความสนใจส่วนตัวด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมโดยรวม

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาวิชาศิลปะ
2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ สร้างงานศิลปะได้ตามศักยภาพ
3.       ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
4.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง

เป้าหมาย

1.       นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านศิลปะตามศักยภาพ
2.       นักเรียนแสดงออกในด้านศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ
3.       นักเรียนมีคุณภาพ จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข